תנאי השימוש

בפלטפורמת “DINA.international” לוועידות וידיאו ולניהול פרויקטים
(תרגום מגרמנית / הגרסה הגרמנית היא המחייבת)

1. תחולה

 1. השימוש בפלטפורמת האינטרנט “DINA.international” שמפעילהStiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch gGmbH (הקרן לחילופי נוער בין גרמניה לרוסיה), מיטלווג 117ב, המבורג 20149 (להלן: “קרן DRJA”) כפוף לתנאים המפורטים להלן.
 2. DINA.international הוא פרויקט משותף לגופים המתמחים בעבודת נוער בין-לאומית והעוסקים בקידומה, ובהם הקרן לחילופי נוער בין גרמניה לרוסיה, מפעל הנוער בין גרמניה לפולין, מפעל הנוער בין גרמניה לצרפת, מרכז התיאום לחילופי נוער גרמניה–ישראל – קוןאקט, ומרכז התיאום לחילופי נוער גרמניה–צ’כיה – טנדם. קרן DRJA מייצגת את השותפים בפרויקט מול המשתמשים בפלטפורמה.
 3. קרן DRJA מייצגת את השותפים בפרויקט מול המשתמשים בפלטפורמה. השימוש בפלטפורמת האינטרנט כפוף לתנאי שימוש אלה בגרסתם התקפה בעת כריתת ההסכם (ההרשמה) בלבד. תנאים שיחרגו מכך ושהמשתמשים עשויים להציב לא יהיו תקפים, אלא בהסכמה מפורשת של קרן DRJA.

2. תיאור השירות

 1. קרן DRJA מעמידה לרשות המשתמשים פלטפורמת אינטרנט בעלת פונקציות שנועדו לאפשר עבודה אינטראקטיבית בין המשתמשים והצגת פרויקטים של חילופי נוער במסגרת החילופים הבין-לאומיים של נוער ותלמידים.
 2. עם קהלי היעד נמנים הן מארגנים ומארגנות של חילופי נוער, גורמי מקצוע והוראה בחילופי הנוער הבין-לאומיים והן משתתפים ומשתתפות בחילופי נוער בינלאומיים בהקשר של חילופי נוער בית-ספריים, חוץ-בית-ספריים ומקצועיים. השימוש בפלטפורמה נועד להקשר של חילופי נוער בינלאומיים בלבד. שימוש חוזר בפלטפורמה לצרכים אחרים עלול להביא לחסימת חשבון המשתמש או המשתמשת.
 3. פלטפורמת האינטרנט נועדה למשתמשים ומשתמשות מגיל 12 ומעלה.
 4. קרן DRJA תשתדל לאפשר את הגישה לפלטפורמת האינטרנט לכל המשתמשים והמשתמשות במשך 24 שעות, 7 ימים בשבוע. עם זאת, ייתכנו הפסקות, בעיקר בשל עבודות תחזוקה מקובלות, תקלות אינטרנט וכוח עליון. לא תהיה למשתמשים או למשתמשות כל טענה בגין תקלות או חוסר נגישות זמנית של פלטפורמת האינטרנט. המפעילה אינה מתחייבות לרמת זמינות מוגדרת של השירות.

3. עלויות

 1. עקרונית, קרן DJRA לא תגבה תמורה עבור השימוש בפלטפורמת האינטרנט. עם זאת, מארגנים המשתמשים בפלטפורמה רשאים להגביל או להסדיר את השימוש בפונקציות מסוימות של הפלטפורמה תמורת דמי שימוש.
 2. הפעלת פונקציות בפלטפורמה החורגות מהפונקציות הסטנדרטיות, לדוגמה שימוש בוועידת וידיאו למספר ספציפי של משתמשים, ייתכן שתהיה כרוכה בעלויות מצד ספקי שירותים טכניים. במקרים אלה יחול מחירון אירועי הצד השלישי בגרסה העדכנית.
 3. ייתכן שהשימוש בפלטפורמת האינטרנט יהיה כרוך בעלויות גלישה לפי הסכם הגלישה של המשתמש או הסכמים אחרים, אם יהיו. עלויות אלה אינן חלק מתנאי השימוש המפורטים כאן.

4. הרשמה (כריתת הסכם)

 1. המשתמש מאשר בהרשמתו את תנאי ההסכם בינו לבין קרן DRJA.
 2. לצורך הרשמה יש לבחור באפשרות “הרשמה” או “הירשם כעת” שבתפריט בפלטפורמה ולמלא את הפרטים המחייבים בטופס ההרשמה, ולכל הפחות את שדות החובה.
 3. אפשר לתקן, לשנות או למחוק פרטים בטופס בטרם שיגורו. אם הפרטים שנמסרו אינם עומדים בדרישות, תוצג הודעה בהתאם. בלחיצה על הכפתור “הרשמה” מאשר המשתמש את הסכם השימוש בפלטפורמת האינטרנט. בעקבות שיגור טופס ההרשמה תישלח למשתמש הודעת אישור אוטומטית מקרן DRJA לכתובת המייל שהמשתמש ציין בטופס ההרשמה. להודעת האישור האוטומטית יצורף קישור שבהקלקה עליו יפעיל המשתמש את חשבונו. כניסת המשתמש לחשבון בפעם הראשונה ואתחול הפעלת השירות מהווים הסכמה של קרן DRJA לבקשת ההצטרפות.
 4. הקרן לא תאשר רישום של משתמשים קטינים אלא בהסכמת האפוטרופוס החוקי שלהם.
 5. במקרה של מסירת פרטים חלקית או שגויה בשדות החובה, ובייחוד ביחס לכתובת הדוא”ל, שמורה לקרן DRJA הזכות למחוק את חשבון המשתמש, והוא יהיה רשאי ליצור חשבון משתמש חדש שבו ימסור את הפרטים הנדרשים, על דיוקם ובמלואם.
 6. ההרשמה מונגשת כעת באחת משתי שפות: גרמנית או אנגלית, וכן התקשורת עם קרן DRJA מתנהלת בגרמנית או באנגלית.
 7. בעת ההרשמה יתבקשו המשתמשים להסכים לתנאי השימוש. אפשר לשמור את תנאי השימוש באמצעות האפשרות לשמירה בדפדפן, ולהדפיס אותם באמצעות פקודת ההדפסה של הדפדפן. לא יישמר הסכם מלבד תנאי שימוש אלה. מסמך תנאי השימוש יישלח גם לכתובת הדוא”ל שמסר המשתמש בטופס ההרשמה. מסמך תנאי השימוש בגרסה העדכנית זמין לעיון המשתמש באתר האינטרנט של הפלטפורמה.

5. כללי שימוש והגבלת אחריות

 1. המשתמשים מתחייבים להשתמש בפלטפורמת האינטרנט באופן מכבד, ענייני וממוקד.
 2. המשתמשים יקפידו על הוראות החוק החלות במסגרת השימוש בפלטפורמת האינטרנט. לא יועלו תמונות השייכות לצד שלישי או שצד שלישי נראה בהן, אלא אם כן הדבר מותר על פי חוק, לדוגמה אם הצד השלישי כאמור נתן את הסכמתו, ואם מדובר בקטין – תידרש הסכמתו של האפוטרופוס החוקי.
 3. אסור למשתמש:
  1. להעלות תכנים שאין הוא בעל הזכויות בהם;
  2. להעלות תכנים המוגנים משפטית – כגון זכויות יוצרים, זכויות מותג מוגן, זכויות פטנטים, זכויות עיצוב או זכויות של מדגם תועלת – או לקדם, להציע למכירה או לשווק סחורות או שירותים בעלי סימן רשום מוגן (לדוגמה מותגים), בלי הרשאה חוקית לכך;
  3. להעלות תכנים מפלים, בוטים, או המקדמים טרור או התומכים בטרור, תכנים פוגעניים, בלתי חוקיים או הפוגעים במוסר;
  4. להעלות תכנים פורנוגרפיים או כאלה המפרים תקנות להגנת קטינים, או לקדם, להציע או לשווק תכנים פורנוגרפיים או כאלה המפרים תקנות להגנת קטינים;
  5. להטריד משתמשים אחרים (בעיקר באמצעות ספאם), באופן בלתי מתקבל על הדעת;
  6. לעסוק בקידום מכירות או בפעולות המונעות תחרות או לקדם פעולות כאלה;
  7. לבצע פעולות העלולות לפגוע בתפקוד התשתית שבשימוש קרן DRJA, בייחוד על ידי יצירת עומס יתר על התשתית.
 4. במקרה של הפרת הכללים כפי שהובאו לעיל, או פעולות בניגוד לחוק שביצע משתמש במסגרת פלטפורמת האינטרנט, רשאית קרן DRJA למנוע את כניסתו לפלטפורמה, זמנית או לצמיתות (לרבות מחיקת חשבונו) ולנקוט צעדים נוספים לשם הפסקת ההפרה, ככל שיידרש. במקרים כאלה, רשאית הקרן אף להסיר תכנים בלי הודעה מוקדמת.
 5. כמו-כן, יפתור המשתמש את קרן DRJA או את בא כוחה, לפי העניין, מכל טענה של צד שלישי (כולל תשלום שכר טרחה סביר לייצוג משפטי), ואף יגן על הקרן מפני טענות צד שלישי בגין הפרה לכאורה של הוראות אלה או בגין הפרה של זכויותיו, והמשתמש מתחייב לפצות את הקרן בגין כל הפרה כאמור. במקרה שתוגש תובענה מטעמו של צד שלישי, ימסור המשתמש לקרן DRJA לאלתר כל מידע הדרוש לבדיקת טענותיו של הצד השלישי.

6. דיווח על תכנים בלתי הולמים

המשתמש רשאי בכל עת לדווח לקרן DRJA על תכנים שנראים בעיניו בלתי הולמים. המשתמש יוכל לדווח על כך באמצעות הדוא”ל או בקישור הייעודי הנמצא בפלטפורמת האינטרנט.

7. כללי ההתנהגות והאחריות של קרן DRJA

 1. קרן DRJA לא תעיין במסרים של משתמשים בקבוצות ובפרויקטים, אלא במקרים ספציפיים, ובייחוד אם הגיע לידיה דיווח על תכנים בלתי הולמים מתוך קבוצה או פרויקט.
 2. השימוש בפלטפורמת האינטרנט אינו רלוונטי לטיפול בבקשות לתמיכה תקציבית שהוגשו לקרן DRJA ולאישורן, ולא ישפיע עליהן.
 3. אין לקרן DRJA אפשרות טכנית לקבוע בוודאות שמשתמש רשום הוא אכן מי שהוא מתיימר להיות. לפיכך, הקרן אינה ערבה לזהותם האמיתית של המשתמשים. כל משתמש יוודא את זהותם של המשתמשים האחרים בעצמו, במידת הצורך.
 4. קרן DRJA לא תהיה אחראית לתכנים, לנתונים או למידע שמעלים משתמשים לפלטפורמה. זאת ועוד, הקרן לא תערוב למהימנות התכנים, ולהיותם ממלאים או משרתים מטרה כלשהי.

8. תקופת ההסכם

 1. כל משתמש רשאי לבטל את חברותו בפלטפורמה בכל עת ובלי ציון הסיבה, על ידי הקלקה על האפשרות “מחק פרופיל” בחשבונו. לחלופין, רשאי המשתמש לבטל את חברותו באמצעות פנייה לקרן DRJA בכתב או בדוא”ל: dina@stiftung-drja.de.
 2. קרן DRJA רשאית לסיים חברוּת של משתמש בפלטפורמה בכל עת לפי הנוהל המקובל, בהתרעה של 14 יום בכתב או באמצעות דוא”ל למשתמש.
 3. אין הדבר גורע מזכותם של שני הצדדים לסיים את ההסכם מסיבה מהותית. מצידה של קרן DRJA, ההגדרה “סיבה מהותית” נוגעת להפרת תנאי השימוש בדרך שהיא יותר מאשר בלתי מהותית, וכן להפרות חוזרות ונשנות, בייחוד במקרה שהמשתמש הפר את כללי השימוש שהוא מחויב להם לפי תנאי שימוש אלה.
 4. עם ביטול החברות, יהפוך חשבון המשתמש על תכניו לבלתי פעיל, או שיימחק. בתום שבועיים לכל היותר יימחק החשבון במלואו ולצמיתות. לקרן DRJA שמורה הזכות שלא למחוק תכנים שהועלו לפלטפורמה מחשבונו של המשתמש שחברותו בוטלה, ואולם שם המשתמש יוסר. עם זאת, רשאי משתמש לדרוש מחיקה חלקית או מלאה של תכנים שהם פרי יצירתו, בתנאי שמדובר בתכנים המפרים את כללי השימוש שהמשתמשים מחויבים להם, או אם החוק מחייב את מחיקתם או אם יש בתכנים משום הפרה חמורה ובלתי סבירה של זכויות הפרט. במקרה זה שמורה לקרן הזכות להפוך את התכנים לתואמים לחוק.

9. זכויות שימוש

בהעלאת תכנים לפלטפורמת האינטרנט מעניק המשתמש לקרן DRJA זכות שימוש רגילה, ניתנת להעברה, בלי תמורה ובלי הגבלת מקום וזמן, דהיינו הזכות להעמיד תכנים אלה לרשות הציבור בפלטפורמת האינטרנט באופן קבוע. באפשרות המשתמש להגביל את חשיפת התכנים לקהלים מוגדרים או לעצמו בלבד באמצעות האפשרויות שבתפריט פלטפורמת האינטרנט. הקרן תכבד בחירה כזאת. זכויות השימוש בתכנים שהועלו לפלטפורמה יחולו גם מעבר לתקופת ההסכם, אם המשתמש לא הסיר את התכנים בעצמו.

10. שינוי הוראות השימוש

קרן DRJA רשאית לשנות תנאים אלה בדיעבד, כל עוד לא יחולו שינויים מהותיים בהסכם הנוגע לאופי השירות העיקרי (ראו סעיף 2 לעיל). קרן DRJA תעדכן את המשתמשים והמשתמשות בתנאים החדשים, מתוך הדגשת השינויים. משתמש שלא יסכים לשינויים אלה, רשאי לערער בתוך שישה שבועות מעת קבלת ההודעה בדבר השינוי. אי-הגשת ערעור בתוך פרק הזמן כאמור תיחשב כהסכמת המשתמש או המשתמשת לשינויים. במקרה של ערעור, ההסכם יישאר בתוקף, אך הקרן תהיה רשאית להשתמש בזכותה לביטול ההסכם לפי הנוהל המקובל. קרן DRJA תציין בהודעתה במפורש את זכות הערעור, את משמעות הבחירה של המשתמש או המשתמשת ואת השלכותיה המשפטיות.

11. החוק החל, מקום מתן השירות ומקום השיפוט

 1. יחול החוק הגרמני, למעט הוראות דיני המכר של האו”ם. אם מקום מושבו הסדיר של המשתמש הוא במדינה אחרת החברה באיחוד האירופי, אזי אין בהוראות אלה כדי לגרוע מתוקפן של התקנות להגנת הצרכן המחייבות באותה מדינה.
 2. בית המשפט המוסמך במקום מושבה של קרן DRJA ידון בכל תובענה קיימת או שתועלה בעתיד בידי או נגד גורמים מסחריים, ישויות משפטיות ציבוריות או קרנות ציבורית ייעודית בכל הקשור להסכם זה. כמו-כן, אותו מקום שיפוט יחול בכל מקרה שאין בית משפט בגרמניה המוסמך לדון בכל תובענה נגד המשתמש, אם המשתמש יעביר את מוקם מושבו הסדיר או הקבוע אל מחוץ לגרמניה לאחר כריתת ההסכם או אם מקום מושבו הסדיר או הקבוע שלו אינו ידוע בעת הגשת התובענה. אין באמור כדי לגרוע מהוראות סעיף 17 ואילך לתקנות האיחוד האירופי בדבר הסמכות השיפוטית וההכרה והביצוע של החלטות אזרחיות ומסחריות (EuGVVO) בכל הנוגע למקום השיפוט לתביעות צרכניות.